facebook
instagram
chmurka
LOS Mentos - graj o nagrody
Sprawdź od razu czy wygrałeś

Sprawdź
od razu czy wygrałeś.

Weź udział od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
Organizatorem loterii jest First Line Polska z siedzibą w Warszawie.
Pamiętaj, zachowaj opakowanie promocyjne.
Regulamin loterii

chmurka

Nagrody

chmurka

Regulamin

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Los Mentos”
§ 1 Nazwa Loterii
1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Los Mentos”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię
1. OrganizatoremLoterii jest First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Niedźwiedziej 2A,kod 02-737 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000348260, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, NIP 1231209054, REGON 14232005100000, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie
1. Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora IzbyCelnej w Warszawie i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej„Regulaminem”.

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii
1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym RegulaminieLoterii produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz.380) (dalej:"Uczestnicy"). Laureatami w Loterii mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Loterii i zostać laureatami Loterii, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór nagrody w Loterii.
2. Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora oraz firmy Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o., ul. Krakowiaków 50, Warszawa, 02-255, KRS nr: 0000035934.
3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostającew stosunku przysposobienia.
4. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictw a przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

§5 Zasady prowadzenia Loterii
1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci wzięcia udziału w Loterii.
3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w §6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia , zasady określa §8 Regulaminu.

§6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

§7 Obszar, na którym będzie urządzana Loteria i czas trwania Loterii
1.Loteria urządzana jestna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
2. Loteria trwa od 30 sierpnia 2016 r. do dnia 3 kwietnia 2017 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 1 września 2016 r. i kończy się 31 grudnia 2016 r. (dalej „Okres promocyjny”).

§ 8 Zasady urządzania Loterii oraz ogłaszania wyników
1. W Loterii biorą udział następujące produkty: Mentos mint, Mentos strong mint, Mentos fruit, Mentos rainbow w promocyjnych opakowaniach zawierających informację o Loterii oraz kod, określane dalej jak “Produkty Promocyjne”.
2. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
a. Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;
b. Zachowa opakowanie Produktu Promocyjnego z kodem;
c. Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem
strony internetowej www.mentos.pl (dalej „Strona internetowa”).
3. Zgłoszenie polega na wpisaniu w formularzu adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz kodu znajdującego się wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego w wyznaczone miejsca na Stronie internetowej i wysłaniu go (zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej). Po wysłaniu kodu Uczestnik otrzymuje informacje czy do przesłanego zgłoszenia przypisana jest nagroda (czy jest zgłoszeniem wygrywającym czy nie). W przypadku przypisania nagrody do zgłoszenia otrzymuje również informację jaka nagroda jest przypisana i jakie warunki należy spełnić w dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody. Powyższe informacje wysyłane są również na adres e-mail wskazany w formularzu.
4. Kod znajdujący się na opakowaniu Produktu Promocyjnego składa się z 10 (słownie: dziesięciu) znaków.
5. Do Loterii dany kod można zgłosić tylko raz.
6. W przypadku otrzymania informacji o przypisaniu do zgłoszenia nagrody, w celu rozpoczęcia procedury weryfikacji należy uzupełnić dane w panelu laureata wskazując co najmniej: numer telefonu, dane adresowe (ulicę, numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość oraz województwo) i przesłać wypełniony formularz (zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej). Na adres e-mail podany w formularzu przesyłana jest informacja o otrzymaniu formularza przez Organizatora.
7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 8 (słownie: osiem) nagród. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnym, adresowymi, IP itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.
8. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
9. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in. : automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, zgłoszenia te nie są uwzględniane w Loterii i Komisja może je wykluczyć z Loterii. Powyższe odnosi się również do sytuacji powzięcia uzasadnionych podejrzeń dotyczących kodów , tj. w szczególności, że zgłaszane są kody z opakowań Produktów Promocyjnych nabytych w sposób inny niż określony w postanowieniach Regulaminu Loterii. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.

§ 9 Wartość puli nagród
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 234 341,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii 2 141 (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści jeden) nagród.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. I stopnia - voucher Travelpass o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1 111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi 11 111,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaści złotych i 00/100). Organizator przewidział jedną nagrodę I stopnia w Loterii.
b. II stopnia - iPhone 6s o wartości 3 199,00 zł (słownie : trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężna w wysokości 355,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody II stopnia wynosi 3 554,00 (słownie trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i 00/100). Organizator przewidział dziesięć nagród II stopnia w Loterii.
c. III stopnia – iPad mini 4 o wartości 2 599,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 289,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody III wynosi 2 888,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 00/100). Organizator przewidział dziesięć nagród III stopnia w Loterii.
d. IV stopnia – rower Plumbike o wartości 1 981,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 00/100). Organizator przewidział dziesięć nagród IV stopnia w Loterii.
e. V stopnia – Karta przedpłacona o wartości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100). Organizator przewidział dziesięć nagród V stopnia w Loterii.
f. VI stopnia – e-bon do answear.com o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100). Organizator przewidział sto nagród VI stopnia w Loterii.
g. VII stopnia – dwa bilety do kina sieci Cinema City na film 2D o wartości 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział tysiąc nagród VII stopnia w Loterii.
h. VIII stopnia– e-karta prezentowa do empik.com o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Organizator przewidział tysiąc nagród VIII stopnia w Loterii.
3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może żądać wydania ekwiwalentu wartości karty przedpłaconej ani bonów w gotówce.
4. Zwycięzca/ Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
5. Ważność nagrody I, V-VIII stopnia wskazana jest na nagrodzie bądź w dokumentacji do niej dołączonej.
6. Nagroda I stopnia wydawana jest w postaci vouchera Travel Pass (szczegóły www.travelpass.pl).

§ 10 Miejsce i termin losowań nagród
1. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora.
2. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do zgłoszenia. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do drugiego zgłoszenia, w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.
3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 2 141 bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek o których mowa w zdaniu pierwszym Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.
4. W przypadku niewydania nagrody, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, powraca ona do puli nagród. Nagroda taka umieszczana jest w najbliższej bramce następującej po protokolarnym ustaleniu tej okoliczności. Nagroda ta przypisywana jest do zgłoszenia kolejno drugiego w tym przedziale czasowym. Warunkiem umieszczenia nagrody w bramce jest ustalenie tej okoliczności przez Organizatora nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.

§ 11 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki, miejsce i termin wydawania wygranych
1. Laureaci nagród powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia.
2. Laureaci zobowiązani są do wypełnienia formularza przedstawionego w panelu laureata na Stronie Internetowej i odesłaniu go do Organizatora. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora wypełnionego formularza w ciągu 30 minut od przypisania nagrody do zgłoszenia Organizator wysyła do laureata wiadomość e-mail z informacją o konieczności jego wypełnienia i przesłania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od przypisania nagrody do zgłoszenia wraz z linkiem do formularza. Nieprzesłanie w ww. terminie formularza oznacza rezygnację z prawa do nagrody. Organizator potwierdza otrzymanie formularza wiadomością e-mail wysłaną na podany w zgłoszeniu adres.
3. Poza wymogiem opisanym w ustępie 2 powyżej, laureaci nagród I-V stopnia zobowiązani są przesłać do Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania informacji o przyznaniu im nagrody, oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego z kodem wskazanym w wylosowanym zgłoszeniu wraz z oświadczeniem zawierającym dane osobowe laureata niezbędne do wydania nagrody tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem oraz oświadczenia o spełnieniu wymagań Regulaminu. Laureaci są zobowiązani do przesłania danych ww. listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: First Line Polska Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 11 dni roboczych od uzyskania informacji o przyznaniu nagrody. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody. W przypadku, gdy laureatem jest osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych w treści oświadczenia musi zawrzeć również potwierdzenie zgody na uczestnictwo oraz zgodę na otrzymanie nagrody wyrażone i podpisane przez jej przedstawiciela ustawowego. Oświadczenie musi mieć treść zgodną ze wzorem, musi być podpisane i może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane.
4. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez laureata.
5. W przypadku, gdy laureat nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora (z uwzględnieniem postanowień §10 ust.4).
6. Organizator do 20 stycznia 2017 r. może wystąpić do laureata nagrody VI-VIII stopnia o przesłanie opakowania Produktu Promocyjnego, z tytułu którego wylosował nagrodę. Organizator może również wystąpić do laureatów o przesłanie wszystkich zgłoszonych w Loterii opakowań Produktów Promocyjnych z kodem. Organizator może wystąpić z tym roszczeniem do 20 stycznia 2017 r. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z roszczeniami opisanymi w niniejszym ustępie, Uczestnik zobowiązany jest wysłać opakowania do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) jednak nie mogą one wpłynąć do Organizatora później niż 11 dni roboczych od przedstawienia tego roszczenia przez Organizatora.
7. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do 20 stycznia 2017 r. również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie szczegółowych warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte).
8. W przypadku, gdy wbrew postanowieniu Regulaminu tj. § 8 ust.7 Organizator otrzyma więcej oświadczeń i opakowań, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu wskazanej puli nagród są unieważniane i nieuwzględniane w Loterii. W przypadku przesłania ich w tym samym terminie decyduje data i godzina dokonania zgłoszenia.
9. Przesłane przez laureata opakowanie Produktu Promocyjnego z kodem musi umożliwiać weryfikację tego kodu. W szczególności nie są uwzględniane opakowania podrobione, sfałszowane, uszkodzone w sposób budzący wątpliwości, co do treści kodu czy jego autentyczności, obejmuje to opakowania przecięte, ucięte, naderwane lub rozmazane w części obejmującej kod. Decyzja czy kod jest możliwy do zweryfikowania należy do Komisji i jest ostateczna.
10. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
12. Wyniki publikowane są na Stronie internetowej po zakończeniu regulaminowego okresu przyjmowania zgłoszeń do Loterii oraz po zakończeniu procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody.
13. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania nagród rozstrzyga Komisja.
14. Nagrody wysyłane są przesyłką pocztową/ kurierską zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) do dnia 17 lutego 2017 r. na adres wskazany przez laureata .

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 6 marca 2017 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki First Line Polska Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Los Mentos - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Odpowiedzi i wysyłki na reklamacje Uczestnika udziela Komisja najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora(tj. maksymalna data nadania odpowiedzi). Odpowiedź dostarczona jest na adres wskazany w reklamacji listem poleconym.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej i w siedzibie Organizatora .
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony Organizatora. Ewentualne połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz.471).
6. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o., ul. Krakowiaków 50, Warszawa, 02-255. Podanie danych następuje na podstawie dobrowolnego oświadczenia podmiotu zgłaszającego się do Loterii. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii i zostaną usunięte po zakończeniu Loterii. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu i poprawiania ich danych osobowych. Administrator powierza przetwarzanie danych Organizatorowi.
8. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
9. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
10.Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
11. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
12.Uczestnik Loterii może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres biuro@1stline.pl o tytule „Rezygnacja z uczestnictwa w Loterii Los Mentos” i w treści zawierając oświadczenie woli wraz z jego danymi osobowymi podanymi przy rejestracji w Loterii, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i ewentualną.
13. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
14. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz. 361) przyznana do nagród I-III stopnia kwota pieniężna nie jest wypłacana zwycięzcy, tylko jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę.
15. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy, jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez Zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii i zawiera wszystkie wymagane dane wskazane w postanowieniach Regulaminu Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
16. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia przez uczestnika z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań/ przyznaniu nagrody, w którym jego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do nagrody.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez First Line Polska z siedzibą w Warszawie (02-737) w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne acz niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a także o przysługującym mi prawie dostępu treści moich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania i usunięcia.

* Pola obowiązkowe